Inspirerend: Meer ruimte voor horeca Arnhem bij bottom-up initiatieven

“Arnhem telt de laatste jaren een stijgend aantal nieuwe initiatieven op het terrein van cultuur, leegstand of stadslandbouw. Veelal hebben deze initiatieven een experimenteel karakter en hebben een beperkte looptijd. Om toch jonge stad- en cultuurmakers de kans te geven nieuwe initiatieven uit te proberen, versoepelt Arnhem vanaf 1 januari 2016 regelgeving voor horeca-ondernemers met een vernieuwende aanpak en maatschappelijk betrokken inslag.

In het “Manifest voor de horeca-ondernemer van morgen” pleiten de aangesloten partijen voor meer tijdelijke ruimte in de toepassing van de bestaande horecaregels. Hiermee willen de opstellers van het manifest hun experimenten enige financiële basis geven. De veelal kleine, kapitaalarme en tijdelijke initiatieven van de vaak jonge initiatiefnemers echter, worden tot op heden op het gebied van horeca-regels geacht direct ‚volwassen’ te zijn en aan het volle pakket aan regels te kunnen voldoen. Door de combinatie van opgedroogde subsidies en weinig ruimte voor alternatieve inkomsten, zoals horeca, sneuvelen veel initiatieven nog voordat ze goed en wel zijn uitgeprobeerd. En dat is zonde. Dergelijke initiatieven verlevendigen plekken, panden en stadscentra. Het zet publiek aan er op uit te trekken om het nieuwe tijdelijke initiatief niet te missen. Het maakt onverwachte vaak ongeliefde plekken en panden, weer levendig.

De tijdelijkheid van initiatief is echter een harde eis in de nieuwe regeling. Na een bepaalde periode “tijdelijkheid” moet de initiatiefnemer beslissen: stoppen of doorgaan en onverkort aan alle vigerende regelgeving voldoen: ‘gelijke monniken, gelijke kappen’, heet dat in de regeling.

De regeling op hoofdlijnen

 • Het wordt mogelijk op plekken waar volgens bestemmingsplan geen horeca is toegestaan ‚tijdelijk’ dergelijke activiteiten te ontplooien;
 • De tijdelijkheid van 6 maanden zal ook worden opgenomen in de Drank- en Horecawet en/of exploitatievergunning;
 • Deze vorm van tijdelijke horeca is niet toegestaan in het ‚horeca centrumgebied’, lees de Korenmarkt en omgeving;
 • De horeca-activiteiten moeten onderdeel zijn van het beoogde concept en een middel zijn om het initiatief mogelijk te maken en daaraan ook ondergeschikt zijn;
 • Bij de eventueel benodigde planologische afwijking en horecavergunning zal een aanzienlijke reductie van de leges gelden;
 • Na 6 maanden geldt een onverlengbaar einde van het initiatief. Bij voortzetting zal de volle regelgeving worden toegepast en moeten alsnog de normale leges worden voldaan (onder aftrek van het eerder betaalde deel).

Wat onverminderd ook voor tijdelijke initiatieven blijft gelden:

 • Het initiatief moet voldoen aan alle bouwtechnische eisen van het bouwbesluit. Hetzelfde geldt voor eisen van brandveiligheid;
 • Het initiatief wordt getoetst aan het ‚Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet’. Het gaat daarbij om ruimtelijke afmetingen en aanwezigheid toiletten en ventilatie;
 • De antecedenten van de aanvragende initiatiefnemers zullen worden getoetst;
 • De Wet BIBOP is van toepassing, ook bij geringe investeringen, echter met een marginale toetsing en versnelde procedure.

Bottom-up initiatieven zijn ook ‚goede buren’

 • De initiatiefnemers hebben oog voor hun naaste omgeving; zij veroorzaken geen overmatige overlast voor het woon- en leefklimaat. Denk daarbij aan geluidsoverlast;
 • De initiatiefnemers hebben oog voor andere ondernemers in de buurt: er worden marktconforme prijzen gehanteerd;
 • De initiatiefnemers wordt verzocht (is niet te verplichten) hun initiatief in goed overleg en contact met de buurtbewoners en -ondernemers te realiseren. Onder dit voorbehoud is Horeca Nederland, afdeling Arnhem, akkoord gegaan.

Arnhem kent al ruime regelgeving voor het organiseren van kleine evenementen, vrije openingstijden horeca en nu dus ook horeca bij tijdelijke bottom-up initiatieven. Kortom, er is voldoende ruimte voor initiatiefnemers om te experimenteren met nieuwe vormen van culturele of ruimtelijke projecten. Als de experimenten aanslaan kan het tijdelijke regiem worden vervangen door de normaal geldende regelgeving. In Arnhem krijg je de ruimte, voor wie hem wil pakken.”